شور رندی

 

 

چیست معجزه حافظ که اینچنین در ذهن و بر زبان میلیون ها پارسی گوی جهان است ؟
کدام است سحر حافظ که هفت گنبد افلاک از قصه اش پر صداست ؟
شاعر شیرازی با خواننده خود چه کرده است که سنتی و نو گرا ، عارف و عامی ، زاهد و ملحد و به قول خود او صالح و طالح متاعش را که شعر تر شیرین اش است بر دیده می نهند و گرامی میدارند ؟
سال ها قلم ها فرسوده شده اند و ذهن ها رنجیده که مگر بدانند که او عارف بوده یا عاشق ، پارسا بوده یا زندیق ، شکل گرا بوده یا محتوا نگر... اما به راستی چه کس را ذهن بر این موضوع گشته است که چرا پیر رند شیرازی اینگونه بر سر زبان ها ی طیف به طیف سخن پسندان است ؟ چرا این گونه اصناف و گروه های مختلف فکری ، عقیدتی و رفتاری در پی اویند؟

مگر نه اینکه دیوان خواجه در کنار نهج البلاغه و قرآن نماد ایرانی بودن صاحب اش است ؟ مگر نه اینکه سخت ترین بیت حافظ سهل الوصول ترین اشعار به ذهن ایرانیان است :
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها...
پس در کدام فعل او نهان است ، سر جهان پسندی اش که گوته آلمانی را نیز به تحسین آورده است ؟عرفان حافظ است یا عشق او؟ صناعات اوست ویا مضامین شعری اش ؟به حق می توان گفت همه این ها است و هیچ یک نیست ، پارا دوکس حافظ تنها با دو کلمه حل می شود :
اول رندانه  و دوم قدسی بودن شعر او.
رندی مرام حافظ است که او را محبوب زاهد و مست می کند ، وی را حریف مطرب و مدیحه سرا می کند و اما قدسی بودن فضای حاکم بر اشعار اوست که حتی آنزمان که در وصف گناه می گوید انسان را به عرش می رساند ، حتی آنهنگام که در مورد شراب می گوید زاهد و وارع را به وجد می آورد .
قدسی بودن شعر او در یک کلام همان سخن استاد بهائ الدین خرمشاهی است آنگه که می کوید حافظ عارف شاعر نبود ، شاعر عارف بود .
آری اگر حافظ با همه هست و از کسی نیست ، به همه ماننده است و شعرش را مانندی نیست بدان جهت است که نظم طرب آور را از روح پاک سرشتش برآورده روحی که : اگر چه غرق گناه است می رود به بهشت !
پس به همین دلیل است که حتی  در اشعاری از او هم که آشکارا به محبوب زمینی اشاره دارد باز هم فضای قدسی شعر ما را به سوی آسمان می کشد و نقاب از روی اندیشه ما پس می زند :
کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب / تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

/ 0 نظر / 52 بازدید