قوانین ثبت شرکت ها

قانون ثبت شرکت ها چاپ فرستادن به ایمیل قوانین - قوانین ثیت شرکت ها

شرکتهای تجارتی

فصل اول

دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها

ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :

1 - شرکت سهامی .

2 - شرکت بامسئولیت محدود.

3 - شرکت تضامنی

4 - شرکت مختلط غیرسهامی .

5 - شرکت مختلط سهامی .

6 - شرکت نسبی .

7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .

 

قوانین - قوانین ثیت شرکت ها قوانین -

/ 0 نظر / 39 بازدید