شعر طنز


 

# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها 1 بن کتاب .... شعر طنز admin5 194 2 شعر سازنده ... شعر طنز admin5 117 3 وصلت ناجور ... شعر طنز admin5 173 4 خیابان خوابها ... شعر طنز admin5 140 5 دوستت دارم ... شعر طنز admin5 241 6 سکه درمان من است ... شعر طنز admin5 137 7 شاعری شهردار تهران شد ... شعر طنز admin5 139 8 هشدار ایمنی ... شعر طنز admin5 130 9 پینگلیشعر! ... شعر طنز admin5 101 10 چه عصر ارتباطاتی ... شعر طنز admin5 82 11 خاطره ! ... شعر طنز admin1 66 12 دراز ! ... شعر طنز admin1 34 13 خنجر ... شعر طنز admin1 56 14 سن ایچ نامه ... شعر طنز admin1 71 15 بگذار ترا به لب تبسم برسد ... شعر طنز admin1 49 16 هجوم فرهنگی ... شعر طنز admin1 71 17 دو دانشجو ... شعر طنز admin5 188 18 با عرض معذرت از رهی معیری ... شعر طنز admin5 93 19 شطحیات ... شعر طنز admin5 51 20 نوکیا ... شعر طنز admin5 79 21 بودجه فرهنگی ... شعر طنز admin5 88 22 رسم زمونه ... شعر طنز admin5 114 23 به خدا که منم هنرمندم! ... شعر طنز admin5 74 24 شهر عشق ... شعر طنز admin5 138 25 احترامن! ... شعر طنز admin5 81 26 زخم نا مرحم ... شعر طنز admin5 86 27 دانه ... شعر طنز admin5 125 28 مرگ شهری ... شعر طنز admin5 64 29 آثار باستانی ... شعر طنز admin5 60 30 شیوه سخن ... شعر طنز admin5 70 31 ازدواج دانشجویی ... شعر طنز admin5 178 32 فشار کاری ... شعر طنز admin5 99 33 پدر شعر ... شعر طنز admin1 107 34 نوع دوستی ... شعر طنز admin2 113 35 ولی افتاد مشکل ها ... شعر طنز admin1 183 36 گله میکرد ز مجنون لیلی ...شعر طنز admin1 110 37 الهی تو بمیری من نمیرم ... شعر طنز admin1 115 38 بنزین و هوس سوختن ... شعر طنز admin1 87 39 این روزا عمر عاشقی دوروزه ...شعر طنز admin1 86 40 دانی کـــه چیست دولت ؟ ... شعر طنز admin1 109 41 طرح عقیم سازی گربه های تهران ... شعر طنز admin1 310 42 اگـــــــــــر دیدی جوانی بر درختی ... شعر طنز admin1 151  

/ 0 نظر / 49 بازدید