تعبیر خواب های جدید در سوتک

ابر  ،  ابرو  ،  ابریشم  ،  ابزار  ،  ابزار جراحی  ،  ابلیس  ،  اتوبوس  ،  اتو کردن  ،  اتومبیل  ،  اجاق گاز  ،  احتضار  ،  احضار روح  ،  اذیت و آزار  ،  ارتقا ،  ارث  ، اردو  ،  اردوی کار  ،  ارقام  ،  ارکستر  ،  ارگ  ،  ارواح  ،  اره  ،  از دست دادن تعادل  ،  ازدواج  ،  ازدواج با افراد کشور دیگر  ،  اژدها  ،  اسارت  ،  اسارتگاه   ،  اسب  ،  استحمام  ،  استخدام  ،  استخوان  ،  استعفاء  ،  اسفنج  ،  اسکلت  ،  اسکلت مرگ  ،  اسکله  ،  اسکیت  ،  اسلحه  ،  اسید  ،  اشک  ،  اصلاح صورت  ،  اصلاح موی سر  ،  اظهار عشق  ،  اعتبار  ،  اعداد  ،  اعدام  ،  اعلامیه  ،  افعی  ،  افلیج  ،  اقامتگاه  ،  اقیانوس  ،  الاغ  ،  الک  ،  الکتریسته  ،  الماس  ،  النگو  ،  الوار  ،  امداد  ،  املت  ،  انار  ، انتخابات  ،  انتقام  ،  انجیل  ،  انفجار  ،  انگشت  ،  انگور  ،  ایوان

# عنوان مطلب 1 تعبیر خواب ایوان 2 تعبیر خواب ایستگاه قطار 3 تعبیر خواب ایراز - شلوار 4 تعبیر خواب انگور 5 تعبیر خواب انگشتوانه 6 تعبیر خواب انگشتری 7 تعبیر خواب انگشتان 8 تعبیر خواب انگبین - عسل 9 تعبیر خواب انگشت 10 تعبیر خواب انفجار 11 تعبیر خواب اندامها 12 تعبیر خواب انجیل 13 تعبیر خواب انجیر - میوه 14 تعبیر خواب انتقام 15 تعبیر خواب انتخابات 16 تعبیر خواب انار - میوه 17 تعبیر خواب املت 18 تعبیر خواب امرود - گلابی 19 تعبیر خواب امداد 20 تعبیر خواب امتحان -درس 21 تعبیر خواب امامت کردن 22 تعبیر خواب الوار 23 تعبیر خواب النگو 24 تعبیر خواب الماس 25 تعبیر خواب الکوثر 26 تعبیر خواب الکل 27 تعبیر خواب الکتریسیته 28 تعبیر خواب الانشراح 29 تعبیر خواب الانسان 30 تعبیر خواب الاانبیاء 31 تعبیر خواب الاغ - حیوان 32 تعبیر خواب الاعراف 33 تعبیر خواب الاخلاص 34 تعبیر خواب الاحقاف 35 تعبیر خواب الاحزاب 36 تعبیر خواب اقیانوس 2 37 تعبیر خواب اقامتگاه 38 تعبیر خواب افیون 39 تعبیر خواب افلیج - فلج 40 تعبیر خواب افسون 41 تعبیر خواب افعی 42 تعبیر خواب افسرده 43 تعبیر خواب افتادن 44 تعبیر خواب افتادن درآب 45 تعبیر خواب اعلامیه 46 تعبیر خواب اعدام 47 تعبیر خواب اعداد 48 تعبیر خواب اعتبار 49 تعبیر خواب اظهار عشق 50 تعبیر خواب اصلاح صورت 51 تعبیر خواب اصلاح صورت 52 تعبیر خواب اشک - چشم 53 تعبیر خواب اشتها داشتن 54 تعبیر خواب شتر مرغ 55 تعبیر خواب اسید 56 تعبیر خواب اشتر -- شتر 57 تعبیر خواب اسلحه - سلاح 58 تعبیر خواب اسکله - کشتی 59 تعبیر خواب اسکیت 60 تعبیر خواب اسکلت 61 تعبیر خواب اسفناج - سبزی 62 تعبیر خواب اسفنج 63 تعبیر خواب اسطرلاب 64 تعبیر خواب اسرافیل 65 تعبیر استوانه 66 تعبیر خواب استغفار 67 تعبیر خواب استعفاء 68 تعبیر خواب استخوان - بدن 69 تعبیر خواب استر - قاطر 70 تعبیر خواب استخر -آب 71 تعبیر خواب استخدام 72 تعبیر خواب استحمام 73 تعبیر خواب اسپندان 74 تعبیر خواب اسپند 75 تعبیر خواب اسباب سفر 76 تعبیر خواب اسب بازی 77 تعبیر خواب اسب - حیوان 78 تعبیر خواب اسارتگاه 79 تعبیر خواب اسارت 80 تعبیر خواب اژدها 81 تعبیر خواب ازدواج - تاهل 82 تعبیر خواب از دست دادن تعادل 83 تعبیر خواب اره 84 تعبیر خواب ارگ 85 تعبیر خواب ارواح - روح 86 تعبیر خواب ارکستر 87 تعبیر خواب ارقام 88 تعبیر خواب ارزن - دانه 89 تعبیر خواب ارزانی 90 تعبیر خواب خواب اردو 91 تعبیر خواب ارث - میراث 92 تعبیر خواب اذیت و آزار 93 تعبیر خواب اذان 94 تعبیر خواب ادرار کردن - ادرار 95 تعبیر خواب احضار ارواح 96 تعبیر خواب احتضار 97 تعبیر خواب اجداد 98 تعبیر خواب اجاق گاز 99 تعبیر خواب ارتقاء 100 تعبیر خواب اتومبیل

/ 0 نظر / 51 بازدید